stat tracker for tumblr

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BM 104:  Nesneye Yönelik Programlama - Bahar 2012


DUYURULAR

 1. Sizler bu sayfayı sıklıkla ziyaret etmekle yükümlüsünüz.

 2. Derse gelmeden önce bir önceki haftaya ait powerpoint sunusunu okuyunuz lütfen.


 DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

!!!! ÖNEMLİ !!!!

Teslim edeceğiniz tüm ödevler ve projeler kendi emeğinizin ürünü olmalıdır. Grup halinde çalışabilir ya da problem üzerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz ama bana teslim edeceğiniz materyal sizin üzerinde tek başınıza zaman harcadığınız şey olmalıdır. Lütfen bu duruma özellikle dikkat ediniz. Aksine hareket edenler sonuçlarına katlanacaktır. (!!! Atatürk Üniversitesi'nin konuyla ilgili disiplin yönetmeliğinin gereği yapılacaktır. !!!)

 

MICROSOFT VISUAL STUDIO PROGRAMININ TEMİNİ


PROGRAMLAMA PROJELERİ

Proje 1 - Son Teslim Tarihi: 29 Şubat 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir

Proje 2 - Son Teslim Tarihi: 7 Mart 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir

Proje 3 - Son Teslim Tarihi: 19 Mart 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir

Proje 4 - Son Teslim Tarihi: 28 Mart 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir

Proje 5 - Son Teslim Tarihi: 11 Nisan 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir

Proje 6 - Son Teslim Tarihi: 2 Mayıs 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir 

Proje 7 - Son Teslim Tarihi: 14 Mayıs 2012 09:00 (ÖRGÜN) 17:00 (İKİNCİ) - İndir 


HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ VE DERS NOTLARI

HAFTA

GÜN

İŞLENEN KONULAR

DOSYA İNDİR

1 6 Şubat 2012 Ders Yok ----
2 13 Şubat 2012

Bilgisayar Nedir, Hangi Ana Bileşenlerden Oluşur, Nasıl Çalışır ve Programlanır? Farklı Seviyelerdeki Programlama Dilleri, C++`ın Tarihçesi, Bir C++ Programı Yazılım Aşamaları, C++ Standart Kütüphanesi, Standart Kütüphaneden <iostream> Sınıfı ve cout (see out - siaut) Fonksiyonu ile Ekrana Yazdırma, cin (see in - siin) Fonksiyonu ile Klavyeden Okuma, "Hello World - Merhaba Dunya" Örneği, Yaygın Kaçış Sıraları, Temel Veri Tipleri, Değişken Deklarasyonları ve Değer Atamaları, Aritmetik Operatörler, Tümleşik-Bütünleşik-Entegre Geliştirme Ortamları (Integrated Development Environment - IDE), Microsoft Visual Studio 2010 Kullanarak Win32 Konsol Uygulaması Oluşturma, Derleme Yapma ve Program Çalıştırma.

Lecture1.pptx

Visual Studio_2010.pdf

Microsoft Visual C++ 2010 Data Type Ranges

3 20 Şubat 2012

Standart Kütüphaneden <iostream> Sınıfı ve setlocale Fonksiyonu Sayesinde Konsol Penceresi Üzerine Türkçe Karakterlerin Yansıltılması, İlişkisel Operatörler, if Deyimi, if-else Deyimi, if-else if-else deyimi, Sayaç Kontrollü Döngü Oluşturma Esasları, while Döngüsü, Bitiş Değer Kontrollü Döngüler, static_cast <> Operatörü, Standart Kütüphaneden <iomanip> Sınıfı ve setprecision Fonksiyonu, Bileşik Atama Deyimleri, 1 Artırma ve 1 Azaltma Operatörleri, for Döngüsü, break ve continue Deyimleri, switch Seçim Deyimi,  Sonsuz Döngüler, Mantıksal Operatörler, Scope (Sıkop) (Aitlik) (Faaliyet Alanı) Kavramı, Birinci Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture2.pptx
4 27 Şubat 2012

Standart Kütüphanenin <cmath> Sınıfı İçerisinde Tanımlı Matematik Fonksiyonları, Fonksiyon Tanımı, Fonksiyon Formatı, void Fonksiyonlar, Paskal Notasyonu, Fonksiyon Prototipleri, Standart Kütüphanenin Başlık Dosyalarının İçerikleri, rand ve srand Fonksiyonları ile Rastgele integer Sayı Üretimi, Rekürsif Fonksiyonlar, Rekürsif ve Rekürsif Olmayan Fibonacci Serisi Hesaplamaları, Değer ve Referans ile Fonksiyon Çağırma, İki Değişkenin Değerinin Yer Değiştirmesi, Swap Fonksiyonu, Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi, Fonksiyon Şablonları, Hata Ayıklama (Debugging), Visual Studio Debug Menüsü Seçenekleri: Run To Cursor, Step Over, Step Into, İkinci Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

 

Lecture3.pptx

 

5 5 Mart 2012

Diziler (Arrays), Dizi Deklare Etme ve İlk Değer Atama, İndis Kullanarak Herhangi Bir Dizi Elemanına Ulaşma, Standart Kütüphanenin <iomanip> Sınıfının setw Fonksiyonu, Sabit Değişkenler, Karakter Dizileri Kullanarak string Manipülasyonu, Dizileri Fonksiyonlarda Argüman Olarak Kullanma, Arama (Searching), Lineer Arama (Linear Search), Çok Boyutlu Diziler, Bir Dizinin İçini Rastgele Sayılarla Doldurma, Bir Dizinin En Küçük ve En Büyük Elemanını Bulma, Bir Dizinin Elemanlarını Seçme Sıralama (Selection Sort) Algoritması ile Küçükten Büyüğe Sıralama (Ascending Sort), Bir Sayının Basamaklarına Ayrılması Suretiyle Manipüle Edilmesi, Üçüncü Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture4.pptx
6 12 Mart 2012

Nesneye Yönelik Programlama (Object-Oriented Programming-OOP), Sınıf (Class) (User-defined Data Type), Üye Değişkenler (Data Members) (Attributes) ve Üye Fonksiyonlar (Member Functions) (Behaviors or Operations), Nesne (Object), İçerik Gizleme (Information Hiding), Tanım (Definition) ve Uygulama (Implementation) Dosyalarının Birbirinden Ayrılması, Yapıcılar (Constructors) ve Yıkıcılar (Destructors), Üyelere Ulaşım Belirteçleri (Member Access Specifiers) (public ve private), Üyelere Ulaşım Operatörleri (Member Access Operators) (dot ve arrow Operatörleri), #ifndef, #define ve #endif Önişleme Direktifleri, Kapsam Belirleme Operatörü (Scope Resolution Operator), Zaman Sınıfı Örneği, Dördüncü Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture5.pptx
7 19 Mart 2012

Sınıf Uygulamaları.

----
8 26 Mart 2012

İşaretçiler (Pointers), "Pointer" Operatörleri, "Pointer"lar ve Referanslar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar, "Pointer"ların Fonksiyonlara Argüman Olarak Aktarılması, "Pointer" Aritmetiği, "Pointer"lar ve Diziler Arasındaki İlişki, Standart Kütüphaneden <cctype> Sınıfı ve isalpha, islower, isupper, tolower, toupper Fonksiyonları, Uygulamalar.

Lecture6.pptx
9 2 Nisan 2012

Dinamik Bellek Yönetimi, new ve delete Operatörleri, Free Store veya Heap, Memory Leak, Tek Boyutlu Dinamik Diziler, İki Boyutlu Dinamik Diziler, Beşinci Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture7.pptx
10 9 Nisan 2012

Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Dinamik Dizi Uygulamaları.

----
11 16 Nisan 2012

String Manipülasyonu, cin.getline Fonksiyonu, Standart Kütüphanenin C Stil String İşleme Sınıfı <cstring> ve Bazı Fonksiyonları, Standart Kütüphanenin C++ Stil String İşleme Sınıfı <string> ve Bazı Fonksiyonları, C++ ile Dosya Yönetimi, Standart Kütüphanenin <fstream> Sınıfı, ofstream ile Dosyaya Bilgi Yazma, ifstream ile Dosyadan Bilgi Okuma, Dosya Açma Modları, ifstream Sınıfının get() Fonksiyonu ile Bir Dosyadan Tek Karakter Okuma, string Sınıfının getline() Fonksiyonu ile Bir Dosyadan Satır Satır Bilgi Okuma, Standart Kütüphanenin <cstdlib> Sınıfının atoi (bir karakter dizisini integer a çevirmek için) ve atof (bir karakter dizisini float a çevirmek için) Fonksiyonları, Altıncı Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture8.pptx

C Stil String Sınıfı <cstring>

C++ Stil String Sınıfı <string>

C++ Stil String Sınıfı <string>

12 23 Nisan 2012

Ders Yok (Resmi Tatil) - (2. Ara Sınav Haftası - Başarılar)

----
13 30 Nisan 2012

Bir Yazılımın Bileşenleri, Veri Yapısı (Data Structure), Yaygın Kullanılan Veri Yapıları, Standart Şablon Kütüphanesi (Standard Template Library - STL), STL Bileşenleri (Jenerik Şablon Kaplar, Algoritmalar, İteratörler), Sıralı Şablon Kaplar (vector, list, deque), İlişkili Şablon Kaplar (set, multiset, map, multimap), Kap Adaptörleri (stack, queue, priority_queue), Yedinci Programlama Projesine Yönelik Açıklamalar, Uygulamalar.

Lecture9.pptx
14 7 Mayıs 2012

STL Algoritmaları ve STL Uygulamaları.

STL Algoritmaları
15 14 Mayıs 2012

İsim Uzayları (Namespaces), Kalıtım (Inheritance),  Uygulamalar, Geride Kalan Dönemin Genel Bir Değerlendirmesi, Final Öncesi Tekrar, Sorular ve Cevaplar.

Lecture10.pptx

Kalitim.pdf


LİNKLER

 1. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Paylaşım Forumu

 2. Yeni Başlayanlar İçin C++

 3. Standart C Programlama Dili

 4. C++ Reference 1

 5. C++ Reference 2

 6. Various C++ Applications

 7. Euler Project (A Series of Challenging Mathematical/Computer Programming Problems)

 8. The On-line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS)

 9. Gizemli Sayılar Dünyası

 10. What is Special About This Number?

 11. Asal Sayı Bulmacaları

 12. Programlama Mülakat Soruları

 13. TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Ulusal Açık Ders Malzemeleri


SINAV, QUİZ VE PROJE SONUÇLARI